Dla inwestorów

Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 1
80-958 Gdańsk
KRS: 0000403910
prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 złotych (wpłacony w całości)
NIP: 5862116157
REGON: 192937522

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu spółki pod firmą Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk, (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Karola Kalicki

Prezes Zarządu
komplementariusza
Słupsk Property sp. z o.o.

Zawiadomienie Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kapitałowej pod firmą Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Działając w imieniu spółki pod firmą Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) zawiadamiam, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 29 września 2020 roku, i odbędzie się o godzinie 15.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Karola Szymanowskiego 12/17.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego i sporządzenie listy obecności.

3) Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

7) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutoriom komplementariuszowi tj. Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna wykazanej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienie spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.

10) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.

11) Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Karol Kalicki

Prezes Zarządu

komplementariusza

Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki kapitałowej pod firmą Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Działając w imieniu spółki pod firmą Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) zawiadamiam, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 29 września 2021 roku, i odbędzie się o godzinie 15.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 99/101.

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego i sporządzenie listy obecności.
3) Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
7) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutoriom komplementariuszowi tj. Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.
8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna wykazanej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
9) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienie spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
10) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.
11) Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Karol Kalicki

Prezes Zarządu
komplementariusza
Słupsk Property
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki kapitałowej pod firmą Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Działając w imieniu spółki pod firmą Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) zawiadamiam, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 29 września 2022 roku, i odbędzie się o godzinie 15.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 99/101.

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego i sporządzenie listy obecności.
3) Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
7) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutoriom komplementariuszowi tj. Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.
8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna wykazanej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienie spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
10) Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Karol Kalicki

Prezes Zarządu
komplementariusza
Słupsk Property
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością